ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้านบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสถานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของเด็กหญิงฤทธิมนต์ สุขศรี และเด็กชายปัณณรุจน์ ศิระศิลาศักดิ์

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ โดยนายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้านบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสถานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ณ สถานที่จัดการศึกษาของเด็กหญิงฤทธิมนต์ สุขศรี และเด็กชายปัณณรุจน์ ศิระศิลาศักดิ์

สอบถามได้นะคะ