การประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุน ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

…วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. …ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดติดตามผลการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องบุษราคัม โดยให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้ 1. นำเสนอผลการดำเนินงานแต่ละโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2. คัดเลือกโรงเรียนที่ดำเนินโครงการที่ดำเนินโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยรูปแบบ Active learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการตามประเด็นที่กำหนด ฯ นั้น…

…นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุน ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ พร้อมด้วย นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นายวิชิราวุธ กองเพชร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมโกเมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 …

สอบถามได้นะคะ