คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ ติดตามผลการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

…เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสระแก้ว เขต 2, นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2, นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และบุคลากรทางการศึกษาฯ
…ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ นำโดย นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหาร ประธานคณะติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายไชยา อินทะเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, และ นางสาวอริสรา เริงสำราญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
..ในการนี้ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง จะนำเสนอผลการดำเนินงานแต่ละโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และ โรงเรียนที่ดำเนินโครงการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยรูปแบบ Active learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการฯ ดังนี้
1. โครงการ (กิจกรรม ครูคลังสมอง : จ้างครูลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มเดิม)
2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา
และ 3. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ของ สพฐ. ฯลฯ

สอบถามได้นะคะ