การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูฯ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายวิศรุธ ชมเชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ออกนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูในช่วงเปิดเรียนปีการศึกษา 2566 อันมีผลเนื่องจากการย้ายของข้าราชการครูในสถานศึกษา โดยให้คำแนะนำ ให้กำลังใจและนำเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือของเขตพื้นที่การศึกษาในช่วงระหว่างรอการบรรจุแต่งตั้งอัตรากำลังทดแทนตำแหน่งที่ว่างในสถานศึกษา ประกอบด้วย…

1. โรงเรียนทับทิมสยาม 03 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา

2. โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา

3. โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา

สอบถามได้นะคะ