กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566

     วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ.  2566  นายเชิดชัย  แก้วกนก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  และคณะครู โรงเรียนบ้าหนองผักแว่น พร้อมด้วยนักเรียนระดับชั้นป.1 – ม.3 ร่วมประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักสงฆ์เนินขาม – เขาวงศ์ เนื่องในช่วงวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

     การที่ได้นำนักเรียนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งร่วมกันถวายดอกไม้ธูปเทียนและเวียนเทียน เพื่อปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเข้าวัดฟังธรรมและน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธศาสนาไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต และรู้จักการร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย

บทความ : นายชำนาญ หาญประสพ
ภาพ : 
นางสาวกัลยาณี ยอดพุทธ
อำนวยการผลิต : นายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

สอบถามได้นะคะ