พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

วันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ.  2566  นายเชิดชัย  แก้วกนก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  และคณะครู โรงเรียนบ้าหนองผักแว่น จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 นายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันไหว้ครูของนักเรียน     โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ซึ่งพิธีนี้นั้นนิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ เป็นการแสดงความเคารพสักการบูชาครูบาอาจารย์ด้วยความสำนึกในพระคุณของท่าน

บทความ : นายชำนาญ หาญประสพ
ภาพ : 
นางสาวกัลยาณี ยอดพุทธ
อำนวยการผลิต : นายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

สอบถามได้นะคะ