การประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อทำความเข้าใจและดำเนินการกรอกข้อมูลลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Pensions : e-filing) เพื่อยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยมีสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว นำโดย นาย วรรณชัย อติพลสกุล นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการลงทะเบียนแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 วรรคสอง กำหนดกรณีข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้เป็นเวลา 8 เดือน ก่อนวันครบเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ