การปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรฯ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี  โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการนโยบายและแผน ให้การต้อนรับ นายเชื้อพร รังควร  รองเลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา และให้กำลังใจ คณะเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติ ในการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร และปรึกษาหารือประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ