การถอดบทเรียนองค์กรคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว จังหวัดนครราชสีมา

…ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานคณะทำงาน และนายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยคณะทำงานถอดบทเรียนองค์กรคุณธรรม ได้ดำเนินการถอดบทเรียนองค์กรคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว หมู่ที่ 9 บ้านไม้เสี่ยว ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มุ่งหวังให้คนในสังคมมีคุณธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” เพื่อให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานมีคุณธรรม กล่าวคือ มีความจงรักภักดีสถานบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม…

สอบถามได้นะคะ