“วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566”

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566  เวลา  09.00 น. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566” เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครู – อาจารย์ 

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ