เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566  เวลา 13.00 น. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออกรู้จักการทำงานร่วมกัน ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักการแก้ปัญหา พัฒนาส่วนรวมเป็นพลเมืองที่ดี

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

++++ภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ