ผอ.สพป.เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน ๒ อำเภอ  ได้แก่ 

อำเภออรัญประเทศ  (โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย  และโรงเรียนบ้านหนองสังข์)

อำเภอตาพระยา  (โรงเรียนบ้านตะโก ,โรงเรียนบ้านเจริญสุข และโรงเรียนบ้านโคกไพล)

        การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ การเตรียมการจัดการเรียนการสอน  ทักษะการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ ความปลอดภัยในสถานศึกษา  การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเป็นสำคัญ  รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุข มีสุขภาวะที่ดี ตามนโยบาย สพฐ. ๔ ด้าน  (ด้านความปลอดภัย : ด้านโอกาสและความเหลื่อมล้ำ : ด้านคุณภาพ : ด้านประสิทธิภาพ)

สอบถามได้นะคะ