สพป.สระแก้ว เขต 2 รับการติดตาม Quick Policy : QP ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่  28  มิถุนายน  2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  โดย นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะฯ ต้อนรับ นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการรายงานผลการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่ เชิงประจักษ์  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ณ ห้องบุษราคัม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ