องคมนตรีเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566  นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2   ให้การต้อนรับนายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ องคมนตรี  ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา  โรงเรียนบ้านรัตนะและโรงเรียนบ้านโคกไพล อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนกองทุนการศึกษา  เกี่ยวกับประเด็น 3 เสาหลักและ 5 กลยุทธ์ของโรงเรียนกองทุนการศึกษา  เพื่อให้ทั้ง 3 โรงเรียนนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง   ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำอื่น ๆ ที่สามารถนำมาบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่แล้วให้สอดคล้องกับ “โรงเรียนกองทุนการศึกษา” อีกด้วย

สอบถามได้นะคะ