กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมขยายผลให้ความรู้ป้องกันภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมขยายผลให้ความรู้ป้องกันภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๖ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง สนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๑๘ แห่ง โดยมีนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรบฯ

สอบถามได้นะคะ