ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการและให้ข้อมูลการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวปณิธาน ศรีศิริ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการและให้ข้อมูลการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ