ลงพื้นที่ติดตาม เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาของนักเรียน ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตาม เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาของนักเรียน ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ เด็กชายนครินทร์ นิมิตสุข จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากโรงเรียนบ้านโคกสะแบง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และไม่ศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านโคกสะแบง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ