การดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางนภษร สิงห์หัดชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566  ด้านการบริหารการเงิน การบัญชีพัสดุ  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา การจัดทำรายงานทางการเงิน ของ โรงเรียน บ้านหนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สอบถามได้นะคะ