ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สพป.สระแก้ว เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

…วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖…

…ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยเรียนในพื้นที่ ๔ อำเภอ ๑๑๘ โรงเรียน สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
และสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ ด้าน : ด้านความปลอดภัย, ด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา, ด้านคุณภาพการศึกษา และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ จึงกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างนวัตกรรม น้อมนำพระบรมราโขบาย สู่คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน” ดังนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และ เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุม conference (ชั้น ๓)…

สอบถามได้นะคะ