ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจโรงเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฏหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียน และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว สุ่มลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และสังเกตการณ์ ในการจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในลักษณะเชิงรุกโดยไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้า โดยนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสุธิยา นวลแปง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจโรงเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฏหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียน และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ