เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวน ๒ ราย ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ เด็กหญิงวิยะดา มีมาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และเด็กหญิงวรัญญา มีมาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากอยู่ในสภาวะยากลำบาก ครอบครัวฐานะยากจน ที่พักอาศัยไม่มีความมั่นคงแข็งแรง และมีขนาดคับแคบเมื่อบเทียบกับผู้อยู่อาศัย จำนวน ๖ คน

สอบถามได้นะคะ