เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวน ๒ ราย ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ เด็กชายประสิทธิ์ โปร่งสันเทียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และเด็กหญิงปวันรัตน์ โปร่งสันเทียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบรรพต อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากอยู่ในสภาวะยากลำบาก ที่พักอาศัยไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีความปลอดภัย และไม่มีห้องน้ำใช้

สอบถามได้นะคะ