ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจโรงเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฏหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียน และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว สุ่มลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และสังเกตการณ์ในการจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในลักษณะเชิงรุกโดยไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้า โดยนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจโรงเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฏหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียน และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ