การประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการติดตามและตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษา

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการติดตามและตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุกะสัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อพป.คลองน้ำใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะแบง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2..

สอบถามได้นะคะ