กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ

ภาพ: นางสาวภารวี พวงไพบูลย์ นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

สอบถามได้นะคะ