การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 โรงเรียน 1 โรงเรียนคุณภาพ)

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 โรงเรียน 1 โรงเรียนคุณภาพ) โดยดำเนินการร่วมกันระหว่าง 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 33 โรง ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ