การดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปี 2566 ด้านการบริหารงบประมาณ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงิน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการค่าใช้จ่ายด้านการศึษา เงินอุดหนุนจากท้องถิ่น เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ