การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสะท้อนความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครูภาษาไทย

วันที่  24 สิงหาคม 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสะท้อนความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครูภาษาไทย ตามโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing) โดยคณะกรรมการชมรมครูภาษาไทย ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) และโรงเรียน ส ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 และศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.สระแก้ว เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์  คือ1.  เพื่อพัฒนาครูภาษาไทยให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีข้าราชการครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้ารับการอบรม จำนวน  169 คน  ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2                                                      ภาพ : ศิรายุพงษ์ กุสโร/เกศญา โพธิ์ศรี //ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพป. สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ