การดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สระแก้ว เขต 2 ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการบริหารงบประมาณ การดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้สถานศึกษา เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน การจัดทำรายงานทา่งการเงิน การจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณประเภทต่างๆ และเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทและร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการอารยเกษตร ของโรงเรียนวัดสารคุณสโมสร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ