ติดตามโครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน โรงเรียนวัดหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนสอนทักษะการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนวัดหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว และติดตามโครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุข มีสุขภาวะที่ดี ตามนโยบาย สพฐ. ๔ ด้าน (ด้านความปลอดภัย : ด้านโอกาสและความเหลื่อมล้ำ : ด้านคุณภาพ : ด้านประสิทธิภาพ)……งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ