นักเรียนชายรับบริการตัดผมฟรีจากคณะช่างตัดผมอำเภออรัญประเทศ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ให้การต้อนรับคณะช่างตัดผมชายจากอำเภออรัญประเทศ ที่มาให้บริการตัดผมฟรีแก่นักเรียนชายตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ ถึง ม.๓ โดยการนำของคุณมนตรี ศรีอรัญ (ร้านศรีอรัญบาร์เบอร์) และคุณเอกชัย สีกาแก้ว (ร้านช่างหรั่งบาร์เบอร์) วิทยากรท้องถิ่นสอนรายวิชาเพิ่มเติม:ช่างตัดผมชาย ของโรงเรียนบ้านหนองสังข์ พร้อมด้วยสิบเอกศิวะ บัวพันธ์ (ร้านช่างอุ๊บาร์เบอร์), คุณสุริยา พิลาโท (ร้านช่างสิงห์บาร์เบอร์), คุณสิทธิพงษ์ กระแสโสม, คุณอริญชัย เรียงชัย, คุณอังคาร สายทองแท้ และคุณสมหวัง แซ่หลอ โรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณในจิตอันเป็นกุศลและการสร้างคุณงามความดีของทุกท่านในครั้งนี้

ภาพ: นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ