การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ / ร้องเพลงมาร์ชสระแก้ว เขต ๒ / กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต / แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ,การมอบเกียรติบัตร แลโล่รางวัล จากการประกวดกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,การรับนโยบายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และการแจ้งการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ….. งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ