รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๖ และประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานการประชุม รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๖ และประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖ พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา การนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒…..งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ