การอบรมออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖”

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ซึ่งเป็นศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นำโดยนายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ หัวหน้าศูนย์แนะแนว นางศิรินทิพย์ ศิริสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนว พร้อมทีมงาน ดำเนินการจัดการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet “การพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูแนะแนวให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียน มีความรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการแนะแนวอาชีพตามนโยบายเพื่อการมีงานทำ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๑๘ คน โรงเรียนขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการอบรมออนไลน์เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาพ: นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ