เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนบ้านหนองสังข์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ นายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ พร้อมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนบ้านหนองสังข์ โดยโรงเรียนบ้านหนองสังข์มอบหมายให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจัดทำแผ่นพับรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกที่มีสาเหตุจากยุงลาย เพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านในชุมชน ให้มีความตระหนักด้านความปลอดภัยของบุตรหลาน และร่วมกันดูแลความสะอาดรอบๆบริเวณบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์

ภาพ: นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ