รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๖ และประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน ,นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข ,นางบุษกร แสนยะบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมรับฟังรายการ “พุธเข้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๖ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา การนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ โดย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประธานการประชุม

ทั้งนี้ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๖ เพื่อหารือข้อราชการ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือภายในองค์กร ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

📮งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ