การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาหารือข้อราชการ ดังนี้ ๑. เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพตามระเบียบฯ ๒. การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ ๔ ,ระดับปริญญาตรี) ๓. การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว//………..งานประชาสัมพันธ์ : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ