“สพฐ. ขอมาเล่า” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และ “สภากาแฟ สพป.สระแก้ว เขต ๒” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน ,นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมรับฟังรายการ “สพฐ.ขอมาเล่า” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา การนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ โดย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประธานการประชุม

    ทั้งนี้ นายอัมพล  หันทยุง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒  ได้ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อหารือข้อราชการ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือภายในองค์กร  ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒.....//งานประชาสัมพันธ์ นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี
สอบถามได้นะคะ