เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นักเรียน จำนวน ๕ ราย ในอำเภออรัญประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ และกิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต ๒ ที่ประสบสภาวะยากลำบาก จำนวน ๕ ราย ได้แก่ เด็กหญิงจันทิมา ลากุลเพลิน โรงเรียนบ้านหล่าอ้อย, เด็กชายธนภัทร คำเค็น โรงเรียนบ้านฟากห้วย, เด็กหญิงสุรัสวดี เกะเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย, เด็กชายประสิทธิ์ โปร่งสันเทียะ และเด็กหญิงปวัณรัตน์ โปร่งสันเทียะ โรงเรียนอนุบรรพต อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานการลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนในครั้งนี้

สอบถามได้นะคะ