ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ ๔ ประเภท ให้มีความทันสมัย

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นายอาคม รุนสีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อพป.คลองน้ำใส ,นายวสันต์ เผือกพันธ์ ครูโรงเรียน อพป.คลองน้ำใส และนางพิมพ์ชญา หิมะคุณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ ๔ ประเภท ให้มีความทันสมัย จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑…….

สอบถามได้นะคะ