การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 และเตรียมการแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 – 2567 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2567)

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 และเตรียมการแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธาน พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย น.ส.กวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3

สอบถามได้นะคะ