การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ในการนี้ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถรายงานผลการดำเนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินการดำเนินโครงการ ทั้งในและนอกแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งต้องรายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาสของปีงบประมาณ ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3

สอบถามได้นะคะ