การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน ๓ ครอบครัว ในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการนิเทศ วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้เยี่ยมบ้าน นิเทศ และติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ครอบครัว ได้แก่ เด็กชายสีฝุ่น กระจ่างมล ชั้นอนุบาล ๒ เด็กหญิงฤทธิมนต์ สุขศรี ชั้นอนุบาล ๓ และเด็กชาย ปัณณรุจน์ ศิรศิลาศักดิ์ ชั้นอนุบาล ๓ โดยมี นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา , นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางสุริยาพร กันดิษฐ์ ศึกษานิเทศร์ชำนาญการพิเศษ และนางกมลทิพย์ บุญเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังยาว ณ สถานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว……

สอบถามได้นะคะ