การประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570

…วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โดยมีการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านสิทธิโอกาส, ด้านวิชาการ, ด้านงบประมาณ และด้านประสิทธิภาพ) การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT) ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570 (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา) พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รอง ผอ. สพป. สระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รอง ผอ. สพป. สระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มฯศึกษานิเทศก์ฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ครูผู้แทนสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570 …

สอบถามได้นะคะ