การประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570 (3)

…วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2566 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ครูผู้แทนสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570ณ ห้องประชุมบุษราคัม โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

เวลา 09.00 – 12.00 น.

  • วิเคราะห์ จุดเน้น, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าประสงค์, นโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา, กลยุทธ์, ตัวชี้วัดความสำเร็จ และแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567 (ต่อ)
  • วิพากษ์แนวทางการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567 (ต่อ)

เวลา 13.00 – 17.00 น.

  • การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
  • ชี้แจงรูปแบบการเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2567 และการรายงาผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2567
  • วิพากษ์ การเสนอโครงการปีงบประมาณ 2567 และแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2567

สอบถามได้นะคะ