การประชุมพิจารณากรอบแนวทางการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมพิจารณากรอบแนวทางการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม conference ชั้นที่ 3 พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

สอบถามได้นะคะ