การประชุมพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567) ฯ

…..วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตัวแทน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตัวแทน ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม…

สอบถามได้นะคะ