การประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting การเก็บข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนและข้อมูลครัวเรือนนักเรียนฯ

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting การเก็บข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนและข้อมูลครัวเรือนนักเรียน เพื่อนำไปจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กห่างไกลกันดาร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. น.ส. กวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
2. นาง บุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน
3. จ่าสิบเอก ณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน
4. นายวิศรุธ ชมเชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
5. นางพรรณวิภา เทพขาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. โรงเรียนบ้านมะกอก
7. โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข
8. โรงเรียนทับทิมสยาม 03
9. โรงเรียนบ้านกุดหิน
10. โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
11. โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์
12. โรงเรียนบ้านคลองวัว
13. โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร
14. โรงเรียนอนุบรรพต


สอบถามได้นะคะ