การดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567 ของโรงเรียนบ้านหนองแอก ด้านการบริหารงบประมาณ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การเงิน บัญชี พัสดุ เงินรายได้สถานศึกษา เงินที่รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก การจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ การจัดทำรายงานทางการเงิน การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ

สอบถามได้นะคะ