การประชุมขี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อสื่อสาร ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ น.ส.กวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว..

สอบถามได้นะคะ